Obsługa prawna w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego.

Radcy Prawni świadczą profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego w szczególności polegającą na:

 • doradztwie prawnym zarówno dla osób fizycznych jak i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców),
 • pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń z wszelkiego rodzaju umów cywilnych,
 • reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowym przed sądami powszechnymi,
 • pomocy prawnej w negocjacjach handlowych,
 • pomocy prawnej przy sporządzaniu i opiniowaniu umów,
 • doradztwie prawnym w zakresie prawa małżeńskiego oraz rodzinnego,
 • prowadzeniu spraw i zastępstwie w postępowaniu egzekucyjnym,
 • doradztwie prawnym w zakresie prawa korporacyjnego i prawa handlowego.

Obsługa prawna w zakresie prawa pracy.

Radcy Prawni świadczą profesjonalną obsługę prawną w zakresie prawa pracy w szczególności polegającą na:

 • opiniowaniu i sporządzaniu umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, o odpowiedzialności za powierzone mienie, opiniowaniu spraw związanych z powstaniem i ustaniem stosunku pracy w tym sporządzaniem odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę, sporządzaniu regulaminów pracy, wynagradzania, premiowania, a także innych pism i dokumentów,
 • zastępstwie procesowym pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych.

Obsługa prawna w zakresie prawa medycznego.

Radcy Prawni świadczą profesjonalną obsługę prawną w zakresie szeroko pojętego prawa medycznego w szczególności polegającą na:

 • doradztwie na rzecz pomiotów prowadzących działalność leczniczą,
 • tworzeniu, przekształceniu i likwidacji podmiotów leczniczych, przygotowywaniu statutów, regulaminów organizacyjnych i innych aktów wewnętrznych, 
 • doradztwie przy postępowaniach przed Rzecznikiem Praw Pacjentów,
 • zastępstwie procesowym w sprawach o odszkodowania za błędy medyczne, reprezentowaniu w postępowaniach dyscyplinarnych przed sądami lekarskimi i pielęgniarskimi oraz reprezentowaniu przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.
Obsługa prawna w zakresie prawa administracyjnego i zamówień publicznych. 

Radcy Prawni świadczą profesjonalną obsługę prawną w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego i zamówień publicznych w szczególności polegającą na:

 • reprezentacji przed organami administracji publicznej,
 • udziale w postępowaniach administracyjnych, a także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
 • profesjonalnej obsłudze prawnej, mającej na celu skuteczne uzyskiwanie i udzielanie zamówień publicznych, udzielaniu pomocy prawnej na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również na etapie realizacji zamówienia. 
Mediacje.

Zespół Kancelarii to stali mediatorzy przy Sądzie Okręgowym w Płocku.
Jako mediatorzy prowadzimy mediacje z dziedziny prawa cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, pracy – zarówno na podstawie skierowania sądu w trakcie prowadzonego postępowania sądowego, jak i na podstawie umowy pomiędzy stronami (stroną sporu) i mediatorem.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji zawsze wtedy gdy dążysz do pozasądowego rozwiązania sporu.